piątek, 10 lipca 2015

Big Magazine Review & Niebioeski


Cześć ;)
W tamtym roku dwa posty w miesiącu zajmowały przeglądy magazynów - Harper's Bazaar i Glamour. W tym roku już tego nie robię. Niektórzy z was lubili te posty, więc właśnie dla nich, raz na sześć miesięcy będę robił Wielki Przegląd Magazynów. Długo się zastanawiałem co w tym poście pokazać, co wyróżnić i na co zwrócić uwagę. Dodatkowo, między opisami, wrzucę wam skany felietonów z Glamour, lub  reportaży pt. "24 godziny z..." z Harper's Bazaar.

Hi ;)
In that year two posts a month occupied inspections magazines - Harper's Bazaar and Glamour. This year, I do not. Some of you liked these posts, so just for them, once every six months I will be doing the Grand Review of Magazines. For a long time I wondered what in this post show what stand out and what to look for. In addition, between descriptions, you throw scans from Glamour columns, or reportages Fri. "24 hours ..." from Harper's Bazaar.
Translated by Google


Glamour, styczeń 2015

GLAMOUR: 

- Odkąd go kupuję, już któryś raz zmienia swój rozmiar i cały czas rośnie. Za co ma u mnie duży minus. Tych którzy, tak jak ja, trzymają to na półce jest to bardzo denerwujące. Z tego miejsca proszę też całą redakcje, na czele z Anną Jurgaś: Proszę nie zmieniajcie już wymiarów tego magazynu!

- Okładka z Agnieszką Więdłochą, (tak na marginesie, bardzo dobre zdjęcie), została przeznaczona na bezczeszczenie, przez reklamę Garniera. Nie wiem ile pieniędzy musiała dostać redakcja Glamour, ale moim zdaniem są rzeczy, których nie powinno się robić za żadną cenę!

- Nie razi mnie kupowanie sesji, czy okładek od innych magazynów, alee... (no właśnie, jest 1 "ale"). Kupienie tak charakterystycznej okładki z Karlie Kloss i Taylor Swift, po tym jak 3 miesiące wcześniej ukazała się w Vogue USA? Nie, to był (moim zdaniem) kolejny błąd. 

+ Na plus zasługuje fakt, że od marcowego numeru, miejsce Sary Boruc w pisaniu felietonów zajęła wspaniała Anja Rubik. Wreszcie powiało czymś nowym, świeżym i oryginalnym!

+ Bardzo fajnie, że pismo trzyma się swojego lekko młodzieżowego stylu i łatwego oraz bardzo przyjemnego przekazu, najnowszych trendów dla wszystkich.

+ Strzałem w dziesiątkę był pomysł, z aplikacją Tap2C. W magazynie porozrzucane są trzy rodzaje znaczków: Video, Dźwięk, Galeria. Jeśli uruchomisz wyżej wymienioną aplikację i najedziesz na jeden z nich, na twoim smartphonie może pojawić się np. film z backstage'u danej sesji zdjęciowej.

+ Największym plusem jednak, jest chyba cena. Ten magazyn daje naprawdę wiele różnorodnych, ciekawych informacji za jedyne 4,50 zł.


GLAMOUR: 

- Since buying it, already one time changes its size and growing all the time. For what is for me a big minus. Those who, like me, keep it on the shelf is very annoying. From this place, please also the entire editorial staff, headed by Anna Jurgaś: Please do not change the dimensions of this magazine already!

- Cover with Agnieszka Więdłocha, (by the way, very good picture), it has been dedicated to desecration, by advertising Garnier. I do not know how much money you have to get the editors of Glamour, but I think there are things you should not do at any price!


- Do not offend me buying the session, or covers of other magazines, alee ... (well, there is one "but"). Buying so characteristic cover with Karlie Kloss and Taylor Swift, after a three months earlier appeared in Vogue US? No, it was (in my opinion) another mistake.

+ On the plus side is the fact that since the March number, place of Sarah Boruc in writing feature articles for Glamour took great Anja Rubik. Finally, the wind blew something new, fresh and original!

+ Very cool that the letter follows its slightly youth style and easy and very pleasant message, to all the latest trends.


+ Hits the spot was an idea, with the application Tap2C. In stock are scattered three types of stamps: Video, Audio, Gallery. If you run the above mentioned application and you move on one of them, on your smartphone may appear eg. Video of the photo shoot backstage.

+ The greatest advantage, however, is probably the price. This magazine gives a lot of diverse, interesting information for only 4,50 PLN.
Translated by Google


Harper's Bazaar, styczeń - luty 2015

HARPER'S BAZAAR: 

- Tak naprawdę, największym minusem Harper's Bazaar jest to, że w ciągu roku nie wydaje 12 numerów lecz 10. Dzieje się tak, ponieważ na miesiące styczeń i luty oraz lipiec i sierpień przypada po jednym magazynie.

- Kolejnym, lecz znacznie mniejszym minusikiem jest cena. Hmnm... Harper's Bazaar kosztuje 11,90 zł i z pewnością warty jest swojej ceny, ale gdyby tak obniżyć ją do 9,90 zł, to wydaje mi się, że sprzedawałby się lepiej.

+ Każda okładka Harper's Bazaar jest z czasem co raz lepsza. Magazyn używa znacznie mniej okładek z zagranicznych wydań. Okładka czerwcowa (z Anją Rubik) była najlepszą okładką tych sześciu miesięcy, ale więcej o tym za chwilę.

+ Jeśli chodzi o polskie magazyny modowe, lub ich polskie wersje, to nigdzie nie znajdziemy tak wspaniałych, profesjonalnych i świetnie wykonanych sesji jak w Harper's Bazaar. Do tych sesji nie umywają się, żadne z innych czasopism w języku polskim i chociażby dla nich warto kupić ten magazyn.

+ "24 godziny z..." zakochałem się w tych reportażach od pierwszego numeru HB jaki kupiłem. Już wiele razy pisałem wam o co w nich chodzi, a powyżej macie skan 24 godzin z Jeremym Scottem. W tej serii wywiadów, w ciągu tych 6 miesięcy pojawili się również: Anja Rubik, Ola Rudnicka, Magda Jasek i Maja Salomon, Jason Wu i Clare Waight Keller.

+ Wszystkim, którzy chcieliby zacząć prenumerować HB, redakcja wychodzi naprzeciw z bardzo korzystnymi propozycjami. Sam chyba zdecyduję się na prenumeratę!

+ Ostatnią już rzeczą, która moim zdaniem zasługuje na specjalne wyróżnienie to wywiady. Przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie z ludźmi ze świata mody, kultury i sztuki.


HARPER'S BAZAAR:

- Actually, the biggest downside Harper's Bazaar is that within a year it does not seem 12 numbers but 10. This is because the months of January and February and July and August falls after one warehouse.

- Another, but much less minusikiem is the price. Hmnm ... Harper's Bazaar costs 11,90 PLN and certainly worth the money, but if they lowered it to 9.90 PLN, it seems to me that it would sell better.

+ Each cover of Harper's Bazaar is at once a better time. Magazine uses significantly less covers the foreign editions. The June cover (with Anja Rubik) was the best cover these six months, but more on that in a moment.

+ When it comes to Polish fashion magazines, or their Polish versions will not find it anywhere so wonderful, professional and well-made sessions as Harper's Bazaar. For these sessions do not wash themselves, none of the other magazines in Polish and even for them it is worth to buy this magazine.

+ "24 hours ..." fell in love with these reportages from the first number HB I ever bought. Already many times I wrote to you about what they mean, and above you scan 24 hours with Jeremy Scott. In this series of interviews, during these six months they have also appeared: Anja Rubik, Ola Rudnick, Magda Jasek and Maja Solomon, Jason Wu and Clare waight Keller.

+ To all those who would like to start subscribe HB, editorial meets with the very positive proposals. Sam probably opt for a subscription!


+ The last thing now that I think deserves special mention interviews. They performed at a very high level with people from the world of fashion, art and culture.
Translated by GoogleSpośród jedenastu okładek, które mogliście zobaczyć na samym początku posta, tą z Anją Rubik uważam za najlepszą. Po pierwsze Anja wygląda wspaniale w każdym calu. Jej wspaniałe, błękitne oczy kontrastujące z żółtym tytułem czasopisma i pasujące do nagłówka i granatowa bluzka. Naprawdę okładka jak i samo zdjęcie zachwyciło mnie od pierwszego wejrzenia. 

Of the eleven covers that could see at the beginning of the post, that of Anja Rubik I consider to be the best. Firstly, Anja looks great in every way. Her stunning blue eyes contrasting with yellow title of the journal header and matching blouse and navy blue. Really cover and the same photo amazed me at first sight.
Translated by Google
________________________________________________Dzień dobry!
Dzisiaj niestety nie pisze do was Gabriel tak jak zwykle tylko ja, Damian z bloga www.niebioeski.blogspot.com. Zaproponowałem Gabrielowi ten pomysł, abyśmy mogli bliżej się wam przedstawić. Tak więc. Jestem Damian, mam 15 lat moją pasją tak jak większości blogerów jest fotografowanie. Od dziecięcych lat uwielbiałem fotografować.Zabierałem stary aparat i robiłem beznadziejne zdjęcia z myślą, że komuś się spodobają. Moją pasją jest poniekąd gotowanie, lecz bardziej pieczenie ciast. 

Good morning!
Today, unfortunately, I do not write to you, Gabriel as usual but I Damian niebioeski.blogspot.com blog. Gabriel suggested this idea, we can introduce myself closer to you. Thus. Damian I am 15 years my passion like most bloggers are shooting. From childhood I loved to photograph. I took an old camera and hopeless images did they think someone will like. My passion is somewhat cooking, but more baking cakes.
Translated by Google

Oglądam anime. Uwielbiam anime, nie traktuję tego jak bajki, bo niektóre anime niestety nie są bajkami. Moim aktualnym celem jest, dostanie się do szkoły plastycznej. Jest to dla mne wyzwanie, ponieważ ta szkoła się znajduje dalej od mojej obecnej miejscowości. Czy mi się uda? Nie wiem, ale będę się starać. Czy mógłbym żyć bez blogowania? Zapewne tak, ale niestety od bloga trudno jest się odzwyczaić.


I watch anime. I love anime treats it as a fairy tale, because some anime, unfortunately, are not fairy tales. My current goal is to get into art school. It is a challenge for me because this school I find myself away from my current village. Did I succeed? I do not know, but I'll try. Could I live without blogging? Probably yes, but unfortunately the blog it is difficult to wean.

Translated by Google


Niestety ten blog nie jest moim pierwszym blogiem. Przed nim było dużo więcej sławnych lub nie sławnych blogów.
Jak ktoś mnie kojarzy z mojego bloga to wiem, że moje posty są równie krótkie jak ten. Nie lubię pisać długich postów, ponieważ wiem że niektórym po prostu się nie chcę czytać długich tekstów. Także wstawiam was parę zdjęć mojej roboty oraz odpowiedzi na pytania od Gabriela i serdecznie pozdrawiam.

Unfortunately, this blog is not my first blog. Before him there was a lot more famous or not famous blogs. As someone reminds me of my blog, I know that my posts are as short as this one. I do not like to write long posts, because I know that some simply did not want to read long texts. Also I intercede you some pictures of my work and to answer questions from Gabriel and cordially greet.
Translated by Google1. Dlaczego założyłeś bloga? Co Cię do tego "popchnęło"?
Tego bloga założyłem przede wszystkim dla tego aby zapomnieć o przeszłości, od momentu założenia bloga zacząłem że tak powiem ,,żyć od nowa''


2. Jakie są twoje trzy ulubione blogi?
Pomijając twojego którego bardzo lubię: to (kolejność nie ma tu znaczenia)
http://polynaeces.blogspot.com/
http://pusta-szklanka.blogspot.com/
http://wyzalacz.blogspot.com/
Przepraszam miało być trzy ale muszę jeszcze jeden wstawić ^.^
http://dziennikidestiny.blogspot.com/


3. Z jaką mniej lub bardziej znaną osobą chciałbyś się spotkać?
Aktualnie chciałbym się spotkać z swoją koleżanką :D A z sławną osobą? Niestety chyba nie. 

4. Czy twoje otoczenie (rodzina, przyjaciele, szkoła) wie, że prowadzisz bloga. Jaka była ich reakcja?
Niestety nie wie. Ale to dobrze. 


5. Jak chciałbyś, żeby wyglądała twoja 18stka?
Nie chciałbym aby była to jakaś wielka impreza gdzie alkohol wylewa się litrami. Urządził bym ją w jakimś domku zaprosił z 10 moich najlepszych przyjaciół
i byśmy się bawili :)


6. Załóżmy, że wygrałeś w totka milion złotych, co z nimi robisz?
Przede wszystkim wyjechałbym na długą wycieczkę do Japonii (chciałbym tam zamieszkać ale jeśli mówimy o teraźniejszości to języka japońskiego dopiero się uczę) 
Kupiłbym profesjonalny aparat, i chciałbym zostać reżyserem filmu, stworzyć swój film.


7. Czy masz jakiś (niewinny) nałóg? np. czekolada, jakiś napój itp. itd.
UWIELBIAM PIĆ KAWĘ. Kocham jej smak ale bardziej kocham ją wąchać, uwielbiam w wakacje pić mrożoną kawę.

8. Ulubiony przedmiot w szkole? Dlaczego?

Ojojoj... Plastyka, mam bardzo fajną panią od plastyki, uwielbiam na plastyce rysować i tworzyć. 


9. Jakie są twoje plany na przyszłość? Jaka szkoła średnia, jaka wyższa?
Szkoła tak jak wyżej wspominałem plastyczna. Dalej to ja nie wiem... Niestety :D


10. Największe marzenie związane z blogiem/blogowaniem?
Szczerze, jak zakładałem bloga to chciałem mieć wiele reklam, i na nim zarabiać, lub dostawać produkty na recenzje. Teraz? Szczerze? Prowadzę bloga dla przyjemności i zarabianie na blogu mnie nie interesuje :)Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

19 komentarzy:

 1. Szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie kupowałam tych gazet ;) Widać, że jesteś bardzo w temacie, bo porównanie zrobiłeś naprawdę konkretne
  http://przygody-mileny.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Super przegląd magazynów :)
  Chyba kupię sobie Glamour ponieważ kiedyś go czytałem :D
  A tego gościa Niebioeskiego kojarzę kojarzę :D
  Pozdrawiam
  http://niebioeski.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 3. bardzo ciekawe, ale się napracowałeś! :)

  http://lamodalena.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. Great covers, the one with the yellow title is great!
  Loved the design of the inside editorials too.

  Have a great Sunday :)
  http://beautyfollower.blogspot.gr
  http://beautyfollower.blogspot.gr/

  OdpowiedzUsuń
 5. Amazing covers!!

  The Cutielicious
  http://www.thecutielicious.com
  Federica

  OdpowiedzUsuń
 6. Wow ciekawy post. ;) ^^

  http://green0floor0.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawy post. Świetny przegląd. Znasz się na rzeczy :)
  http://everything-by-me.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 8. Czasem kupuję jakieś magazyny, watro poszukać w nich inspiracji :)
  gloriousdolls.blogspot.com!

  OdpowiedzUsuń
 9. Ciekawe odpowiedzi :) Szkoła plastyczna, interesujące ♥

  http://delavie-paula.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 10. oo naprawdę bardzo ciekawy przegląd magazynów :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Ciekawy przegląd magazynów. w moje ręce często wpada Bazaar. Lubię czytać te długie artykuły i wywiady.
  Truth of Thunder - blog [klik]

  OdpowiedzUsuń
 12. Super,widac,że wkładasz 100% w to, co robisz dla tego bloga :)
  Tak trzymaj!
  http://justloveyolo.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 13. WOW! W tak wnikliwy przegląd musiałeś włożyć sporo pracy - jestem pod wrażeniem :)
  Pozdrawiam, stylstynka :*

  OdpowiedzUsuń
 14. Super wpis :) Alicja Bachleda-Curuś wyszła bosko :) Co do Anji Rubik to mi się nie podoba, ale to pewnie przez to, że nie za bardzo ją lubię ;)

  http://monyikafashion.blogspot.com >klik<

  OdpowiedzUsuń
 15. Mam takie same spostrzeżenia co do magazynu "Glamour". Wg. mnie wielkim błędem było powiększenie stronnic. Po co? Ta "malutka" wersja była prześliczna i przede wszystkim poręczna. A okładki też ostatnio nie zachwycają. Gazetę lubię najbardziej za rubrykę Prokopa, Wolińskiego i "Alicję w kranie popkultury".

  http://brewilokwencja.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 16. Glamour zdarzało mi się kupić ( bo jakoś teraz nie kupuję magazynów ), ale bardzo ciekawa jestem Harper's Bazaar.
  A co do części postu Damiana to świetny post, jego blog na prawdę bardzo ciekawy :)
  Na moim blogu pojawił się pierwszy z filmik, więc zapraszam ;)
  http://stylebeautyphotography.blogspot.com/2015/07/tag-25-przypadkowych-pytan-filmik.html

  OdpowiedzUsuń
 17. Ja takich magazynów nie czytam. :P A okładki bardziej podobają mi się z Glamour. :D
  No i cześć Damian! . :D

  OdpowiedzUsuń
 18. Fajne zdjecia ;)

  Zapraszam
  unnormall.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!