wtorek, 15 lipca 2014

Vogue Paris czerwiec/lipiec 2014 Natasha PolyCześć ;)
Dziś przed nami Vogue Paris. Jak tylko zobaczyłem okładkę w internecie, to wiedziałem, że muszę go mieć. Akurat tak się złożyło, że moja babcia była wtedy w odpowiednim miejscu i czasie. Heh... bez dłuższych wstępów, zaczynamy. Jak już wcześniej wspomniałem okładka bardzo mi się podoba. Jest świeża i oryginalna. Czuje się od niej powiew wakacji.

Hi;) 
Today, ahead of Vogue Paris. As soon as I saw the cover on the internet, I knew that I had to have it. Just so happened that my grandmother was then in the right place and time. Heh ... no longer ado, here we go. As previously mentioned cover I like. It is fresh and original. I feel her breath holidays.
Translated by GoogleJak to nas Vogue przyzwyczaił na samym wstępie mamy wspaniałe reklamy największych domów mody i projektantów. Na pierwszej stronie mamy tym razem Chanel, dalej Dior i cała reszta. Warto też wspomnieć, że w tym numerze na stronach 20-21 znajduje się wspaniała Anja Rubik na zdjęciach z kampanii reklamowej Gucci. Po pierwszych dwóch stronach spis treści, aż 8 stron zajmują zdjęcia Saint Laurent. Na łopatki jednak rozłożyła mnie jedna fotografia zajmująca dwie strony. Bardzo oryginalny pomysł w mistrzowskim wykonaniu. Porównując reklamę SL, a PP (zdjęcie wyżej), najlepszym komentarzem będzie stare przysłowie: "Nie ilość, a jakość".

How are we accustomed Vogue at the outset we have great advertising major fashion houses and designers. On the first page we have this time, Chanel, Dior, and on all the rest. It is also worth mentioning that in this issue on pages 20-21 is a wonderful Anja Rubik at the pictures of Gucci advertising campaign. After the first two pages of the table of contents, up to 8 pages take pictures of Saint Laurent. On the shoulders but spread me one photograph dedicated two pages. Very original idea in a masterly performance. Comparing advertising SL and PP (picture above), the best commentary is the old adage: "Do not quantity, and quality."
Translated by Google

Znający życie, co po niektóre (złośliwe) osoby zaraz przyczepią się, że piszę tylko o reklamach. Przechodzimy zatem do treści pisanych. W dziale News Mode Vogue, mamy Chanel i Dior. Poza tym nie zabrakło kilku słów o świetnych torebkach Louis Vouitton i szpilkach Jimmy Choo. Dział C'est Vogue (To Vogue) to wariacja na temat obuwia letniego. Japonki, rzymianki, klapki i sandały. Głównie w czerni i brązie z elementami złota. Strona 114, a tam reportaż Pierre Groppo o Clare Richardson, zatytułowany "Dziewczyna stylu". Głównym tematem jest oczywiście styl. Nie zabrakło jednak miejsca na inspiracje, fanaberie i obsesje.

Familiar life, which in some (malicious) people as soon as the trailer that I only write about the commercials. Therefore go to the content written. In the section News Mode Vogue, Chanel and Dior have. Besides, do not run out a few words about the great Louis Vouitton bags and Jimmy Choo heels. Department C'est Vogue (That Vogue) is a variation on the theme of summer footwear. Flip-flops, Roman women, flip flops and sandals. Mainly in black and brown with golden elements. Page 114, and there's a report Pierre Groppo of Clare Richardson, entitled "Girl style." The main theme is, of course, style. There were, however, room for inspiration, whims and obsessions.
Translated by GoogleCzas na najważniejszą część, czyli sesje zdjęciowe. Po klęskach głodowych jakie ostatnio dostarczył mi polski Glamour, tu naprawdę widać styl i klasę. Szczególnie podoba mi się to w jaki sposób prezentuje się zieleń na zieleni. Kolory nie zlewają się, ale też nie gryzą. Sam pomysł na to, żeby wojskowa zieleń była bazą pod inne jaskrawe barwy jest trafiony. Moja ulubiona fotografia to zdecydowanie ta na tle wody. Modelka wygląda pięknie i nie banalnie. Czerwone walory (może poza mocną pomarańczą) najlepiej łączą się z proponowaną zielenią.Najciekawszym ciuchem jest zdecydowanie płaszcz Chloe (foto obok napisu). Świetnie się prezentuje. Trochę szkoda, że nie możemy go zobaczyć zasuniętego, ale jeśli ktoś poszuka w internecie to na pewno znajdzie. Największym, jak i zapewne jedynym minusem jest cena, bo koszt tego ślicznego ubrania to 2150 euro! Na samym środku kolażu widzicie dwie stylizacje, jedną na różowo, a drugą w pomarańczy. Bardzo fajnie, prezentują się paski. Prócz barwy, są one świetnym kontrastem w fakturze. Całą stylizacja to bawełna lub bardziej mocny, materiał jak na płaszczyku, a tu nagle śliski, gumowy pasek. Co najważniejsze, nie wygląda on tandetnie, ani tanio. Aby nie przesadzać z tą zielenią miłą odskocznią jest różowa stylizacja z bardzo fajnym T-shirt'em. Co tu dużo mówić. Zdjęcia piękne, stylizacje rewelacyjne, widać, że tu ktoś pracuje, a nie odbiera tylko pensję.

Time for the most important part, or photo sessions. After the disaster of famine, which lately has provided me Polish Glamour, this really shows style and class. I especially like how it looks green on green. Colors do not coalesce, but they do not bite. The idea for it to military green was the basis for other bright color is hit. My favorite photograph is definitely the one on water background. The model looks beautiful and banal. Red captions (except perhaps a strong orange) is best combined with the proposed zielenią.Najciekawszym article of clothing is definitely a coat Chloe (photo next to). Looks great. It's a shame that we can not see deadbolting, but if someone will look on the internet you will surely find it. The biggest and probably the only downside is the price, because the cost of this lovely clothes is 2150 euros! In the middle of the collage you see two designs, one pink and the other in orange. Very cool, represent the stripes. Besides the color, they are a great contrast in texture. The whole styling is cotton or a more powerful material for a coat, and suddenly slippery rubber strap. Most importantly, it does not look cheesy or cheap. If you do not overdo it with the greenery is a nice stepping stone pink styling with a nice T-shirt on. What can I say. Photos beautiful, looks great, you can see that someone is working here, and not only receives a salary.
Translated by Google

Wspaniała sesja okładkowa. Ma styl i klasę. Jest w niej jakiś temat i myśl przewodnia, a nie jak to czasem jest, że modelki stoją i się uśmiechną. Ma ona w sobie dużo energii. W idealny sposób łączy styl sportowy z szykownym. Niebanalne zdjęcia i bardzo przyjemna, kontrastowa z tłem kolorystyka. Najbardziej podobają mi się zdjęcia w wodzie, jest to coś czego już dawno nie było, a szczególnie w magazynach modowych. Podoba mi się to, jak w zależności od pojedynczego zdjęcia zmienia się twarz modelki. Tak naprawdę, na każdym obrazku jest na kimś innym, a jednak gdzieś tam sobą. Jednym z lepszych pomysłów jest wymyślenie elementu, który będzie łączył wszystkie zdjęcia, w tym przypadku czerwone szpilki. Mój ulubiony kadr to ten z drugiego kolażu, gdzie modelka leży i trzyma się za buty. Stój kąpielowy z tego zdjęcia jest z Calzedonia, a buty ze skóry krokodyla to Emilio Pucci. Przejdźmy teraz to kolażu pierwszego. Tu nie podoba mi się zdjęcie w czerwonej sukience, modelka ma (moim zdaniem) zbyt ostrą twarz, a róż na policzkach wygląda jak wielki pryszcz. >.< Jeśli zaś mówimy o najgorszym outficie to zdecydowanie jest to czarny strój kąpielowy z fotografii na której modelka pali papierosa. Wygląda on jak dobrze dopasowany worek na śmieci. Jak już jesteśmy przy stylizacjach to nie podoba mi się zdjęcie z kolażu drugiego, gdzie modelka ma na głowie kask. Szkoda, że niczym nie przełamali tego malinowego koloru. Najlepszy Outfit to ten z kolażu pierwszego gdzie modelka trzyma rękę na głowie i opiera rękę na biodrze. Piękna letnia kurteczka ze złotymi guzikami od świetnego projektanta, mianowicie mówię o Anthony Vaccarello. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to był on gościem w finałowym odcinku pierwszej, polskiej edycji Project Runway. CIEKAWOSTKA W amerykańskim Vogue (marcowy numer) na okładce była Rihanna. W sesji okładkowej miała na sobie taką samą bluzkę w usta jak modelka z kolażu drugiego.

Amazing Cover session. It has style and class. There is in it a theme and motto, and not, as is sometimes the model stand and grin. It is in a lot of energy. The perfect way combines sporty style with a chic. An original photo and a very pleasant contrast with the background color. The most I like the pictures in the water, it is something that has long been, and especially in the fashion magazines. I like how, depending on the individual photo changing face model. In fact, every picture is on someone else, but somewhere out there together. One of the better ideas is to come up with an item that will connect all images, in this case the red pin. My favorite of personnel is the second collage, where the model is and sticks to the shoes. Stop bathing with this image are from Calzedonia and crocodile skin boots is Emilio Pucci. Let us now is a collage of the first. It's not like the picture in red dress model is (in my opinion) too fierce face, and pink on the cheeks looks like a big pimple. >. < If we are talking about the worst outficie is definitely a black swimsuit with photographs on which model smokes a cigarette. It looks like a well-fitting garbage bag. How we're at stylizations are not like the picture of a collage of the second, where the model wears a helmet. It is a pity that nothing broke the raspberry color. Best Outfit is the first of a collage where the model holds his hand on his head and rests her hand on her hip. Beautiful summer jacket with gold buttons from a great designer, namely, talking about Anthony Vaccarello. If someone does not associate, it was a guest at the finale of the first, the Polish edition of Project Runway. An interesting fact, in American Vogue (March issue) on the cover was Rihanna. In the session's cover was wearing the same shirt in his mouth like a model with a collage second.
Translated by Google
Powoli zbliżamy się do końca, a teraz wywiad. Z kim? Z wcześniej już wspomnianym Anthony'm Vaccarello. Zajmująca sześć stron rozmowa z projektantem została zatytułowana "Zadatki na gwiazdę". Moim zdaniem w dużej mierze do rosnącej sławy tego projektanta przyczyniła się Anja Rubik. Anthony często towarzyszył modelce na czerwonym dywanie i różnorodnych imprezach. Drugi wywiad nosi tytuł "Brązowy bez fitra", a udziela go Geraldine Nakache.

Slowly coming to the end, and now the interview. With who? In earlier already said Anthony Vaccarello. Dedicated six pages conversation with the designer was titled "Makings of a star". In my view, in large part to the growing fame of this designer Anja Rubik contributed. Anthony is often accompanied by a model's on the red carpet and various events. The second interview is titled "Brown without fitra" and give him Geraldine Nakache.
Translated by Google
Kolejna sesja pt. "Ulubiona pora". Zdjęcia do niej wykonał jeden z moich ulubionych fotografów modowych Patrick Demarchelier. Wszystkie jego zdjęcia są niepowtarzalne. Żadna sesja do tej pory, którą widziałem w wykonaniu tego fotografa mnie nie rozczarowała. Ewentualnie stylizacje, ale zdjęcia i tak były bardzo dobre. Fotografie bardzo mocne, kobiety mają na nich stricte męskie sylwetki. Pierwsze słowo, które przyszło mi namyśl po obejrzeniu wszystkich zdjęć to Feminizm. Wam też się to tak kojarzy? Piszcie. Moje ulubione zdjęcie to zdecydowanie to w kolorowych płaszczach. Niby kolorowe, ale jednak bardzo tajemnicze i cały czas wybija się ponad resztę. Jednak nie mogę oderwać też wzroku od zdjęcia, gdzie kobiety stoją w kolorowych sukienkach. Te kolory mają w sobie coś niezwykłego, tak samo jak ich spojrzenia, które ciężko określić.

The next session Fri. "Favorite season." Photos made ​​her one of my favorite fashion photographers Patrick Demarchelier. All his pictures are unique. No session so far we've seen in the implementation of this photographer did not disappoint me. Alternatively designs, but the pictures and so were very good. Photographs very strong, women have them strictly masculine silhouette. The first word that came to me second thoughts after seeing all the pictures that Feminism. You can associate it so? Write. My favorite picture is definitely a colorful coats. Apparently colorful, but still very mysterious and always stands out above the rest. But I can not tear your eyes from a photo where women stand in colorful dresses. These colors have something out of the ordinary, just like their looks, which is not easy to determine.
Translated by Google
I już ostatnia seria zdjęć w tym numerze. Czy mi się podoba? Bardzo. Świetny pomysł, piękne zestawienia kolorów. Świetna reklama biżuterii i wszelkich kosmetyków do ust i paznokci. Zdjęcia są fantastyczne. Porażają (pozytywnie) swoimi barwami. Każde inne, ale reguła pozostaje niezmieniona. Mają być piękne usta, droga biżuteria, reprezentatywny drink i dopasowany do reszty outfit. Nie potrafię wybrać swojego ulubionego kadru. Wszystkie są cudowne. Jedyne do czego się przyczepie t zdjęcie z ogniem na ubraniu przy pozostałych wypada nieco "blado". Chodzi mi dokładniej o tą parę z drinka; bez niej byłoby lepiej. Wielki plus za pomysłowość wszystkich fotografii.

And the last of a series of pictures in this issue. Do I like it? Very. Great idea, beautiful color combinations. Great advertising jewelry and any cosmetics to lips and nails. The photos are fantastic. Are stunning (positively) their colors. Any other, but the rule remains unchanged. They have to be beautiful lips, dear jewelry, representative of drink and matched to the rest of the outfit. I can not choose your favorite frame. All are wonderful. The only reason the trailer t picture of fire on his clothes while the other looks a little "pale". I mean specifically for this pair with a drink; without her it would be better. Big plus for the ingenuity of all photographs.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

67 komentarzy:

 1. swietny post!
  http://zielonoma.blogspot.it/2014/07/t-shirt-spaghetti.html

  OdpowiedzUsuń
 2. Ciekawy post...
  Też kiedyś czytałam przypadkiem ten magazyn ..

  paulinalelo13.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A i obserwuję , liczę na rewanż...

   Usuń
 3. Bardzo ciekawy post...
  Ale mam dla ciebie taką pozytywną radę, pisz trochę krótsze posty bo nie wszystkim chce się to wszystko czytać ;)
  Pozdrawiam i zapraszam do mnie
  https:/crazystrawberryxd.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. great post like it
  xx

  http://www.thedesire.es/
  http://www.bloglovin.com/en/blog/10612739

  OdpowiedzUsuń
 5. Uwielbiam, kiedy robisz takie podsumowanie różnych gazet. Nie muszę ich wtedy kupować, aby wiedzieć co i jak.
  (Oczywiście to nie to samo, co posiadanie danego numeru, ale to zawsze coś.) Do tego opisujesz to, co najważniejsze i to w bardzo dobrym stylu :D

  Mój blog-klik

  OdpowiedzUsuń
 6. Super post czekam na więcej!!
  http://karoliina-kari.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 7. Amazing! I´m now following your blog by GFC!´
  xoxo
  http://direitoporlinhastortas-id.blogspot.pt/

  OdpowiedzUsuń
 8. Swietny i bardzo ciekawy post :)
  Wspólna obserwacja ?Ja już obserwuję i liczę na uczciwy rewanż :)
  http://justinowa8.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 9. piekne! ;3
  dorey-doorey.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 10. Great post
  Thankyou for the lovely comment on my blog
  I'm now following you through GFC
  Rachel XX
  http://bubbleblush11.blogspot.co.uk

  OdpowiedzUsuń
 11. great post dear! Thanks for your comment, I follow you now via gfc, please follow back

  Anni

  Fashion Hamburg Blog
  Fashion Hamburg Facebook

  OdpowiedzUsuń
 12. Lubię czytać Twoje 'recenzje' na temat różnych magazynów :3
  A ten płaszcz rzeczywiście- piękny. *u*

  http://kiokuwomegurasete.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 13. Uwielbiam Twojego bloga, każdy post jest starannie i bardzo dorośle (?) - tak fachowo napisany. Okładka i mnie rzuciła na kolana a zdjęcia bardzo mi się podobały.

  Pozdrawiam, zapraszam do mnie jeśli masz ochotę przeczytać przemyślenia na temat Barbie.

  :*

  OdpowiedzUsuń
 14. Świetne kolaże. :))
  Pozdrawiam
  Maja ♥
  http://friend-ffriend.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 15. Thanks for your comment on mu blog, of course i would like to follow each other, I'm your follower 734. Waiting the follow back :)

  Kisses from PreppyEls
  www.preppyels.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 16. od dawna cie obserwuje , fajny blog :)
  http://eveline-world.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 17. Interesting post

  http://mariaisonfashion.blogspot.co.uk/

  OdpowiedzUsuń
 18. Hi, thanks for your comment in my blog, I'm following you on google, i hope you will follow me back :-) Caterina www.imieioutfit.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 19. bardzo ciekawy post :)

  pytałeś o obserwację - ja obserwuję i liczę na uczciwy rewanż :)
  http://veroniickk.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 20. Uwielbiam tą gazetę, zrobisz kiedyś recenzję TeenVogue? :)
  Pozdrawiam i zapraszam do mnie,
  www.megmyfashion.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 21. bardzo fajnie się czyta Twój blog :)
  pozdrawiam :)
  follow?
  http://fashionlikealife.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 22. Super post ; D

  http://baajerancko.blogspot.com Podoba się ? Obserwuj ; )

  OdpowiedzUsuń
 23. Super post!
  Dzięki za wyróżnienie w Top komentatorzy. ;)
  pozdrawiam serdecznie
  kaamaam-blogg.blogsspot.com

  OdpowiedzUsuń
 24. Dziękuję za odwiedziny, obserwuję licze na to samo :) eleeyn.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 25. Sure, I'm following you now via GFC (with the name Ana, probably at the end of your list as I don't have a photo).
  I'm waiting for you to follow me back.
  xx
  http://myhoneybook.blogspot.hu/

  OdpowiedzUsuń
 26. bardzo fajnie się czyta Twój blog :)
  pozdrawiam :)
  follow?
  http://yogafashion.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 27. Hej! Na moim blogu zaproponowałeś poraź kolejny wspólną obserwację :) już mówiłam, że cię zaobserwowałam i teraz twoja kolej! liczę na ciebie :)
  http://the-haappy-one.blogspot.co.uk/

  OdpowiedzUsuń
 28. Nice post,kisses.
  http://www.fashionismylifebyestefania.com/

  OdpowiedzUsuń
 29. No tak okładka rzeczywiście jest świetna. Idealna na wakacje :)

  http://martusiadlawszystkich.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 30. The Philipp Plein's shot is amazing! x
  Just followed you on GFC and G+. Hope you're gonna follow back :)

  A

  Head Enough

  OdpowiedzUsuń
 31. ciekawy pomysł na post :)
  Obserw za obserw ? http://fashionnmix.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 32. <333 swietny post !
  http://www.karolinagespucci.com

  OdpowiedzUsuń
 33. Fajowy post ... :)
  Pytałeś o wspólną obserwację ja już i czekam na Ciebie ;*
  ♥ http://my-littleee-world.blogspot.com/ ♥

  OdpowiedzUsuń
 34. Post świetny,
  z resztą jak zwykle !

  http://modaiurodawedlugjulii.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 35. Bardzo fajny post :) Fajnie,że chłopaki też blogują ;)

  może wspólna obserwacja? :)
  http://modaiurodaczternastolatki.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 36. I love Vogue! beautiful pcs!
  kisses Gi.

  new post
  http://f-lover-fashion-blog.blogspot.it/

  OdpowiedzUsuń
 37. Thank you so much for your comment Gabriel! It really makes me so happy that you liked my blog! :D . Sure I agree on following eachother, I'm now following you on GFC! ;)

  ♥ ★ ♥ GINGER COLLAGE ♥ ★ ♥

  OdpowiedzUsuń
 38. Thanks for your comment on my blog! I followed you looking forward to your follow back

  http://secretlifeofanirishteen.blogspot.ie/

  OdpowiedzUsuń
 39. I liked your post. Vouge's cover is very beautiful!!!

  Come visit →PANAMA ASTI
  post comments or reviews... Me will be very nice :)

  OdpowiedzUsuń
 40. Great post!
  XO
  Jeanne
  http://fashionmusingsdiary.blogspot.fr

  OdpowiedzUsuń
 41. I love Vogue :)
  http://veronicanworld.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 42. Great post. I like your blog and I follow you.
  Follow me back, please :)
  My Tester Mania

  OdpowiedzUsuń
 43. Vogue is a must even if is too trendy for my test..
  I add you and invite you to add my blog too.. cześć :)
  That’s amore

  OdpowiedzUsuń
 44. nice blog, of course we can follow each other, advise me when you start following and i'll follow back
  kisses
  I LOVE SHOPPING

  OdpowiedzUsuń
 45. Świetnie wyglądasz! A nagłówek bloga cudny! :) Od jakiegoś czasu przeglądam twojego bloga i każda notka jest coraz to lepsza!
  Mam nadzieję, że wpadniesz również do mnie i zostawisz komentarz :
  Mogłabyś przy okazji kliknąć u mnie w baner SheInside?

  http://ultraviolence-design.blogspot.com/ i może zaobserwujesz :)

  OdpowiedzUsuń
 46. Cool post.
  http://tifi11.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 47. Okładka naprawdę świetna, ale dla samych zdjęć bym nie kupiła.. Niby mieszkałam rok we francuskojęzycznej prowincji Kanady, ale moje zdolności językowe są.. powalające, niekonieczne w dobrym sensie ;d a właśnie artykouły lubię najbardziej ;3

  zapraszam do mnie na nowy post i filmik! :) --> chocolate0monster.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 48. Great post! i love your blog header so much! Would you like to follow each other on GFC & Bloglovin? Please let me know.

  Katarina,
  http://the-caramel-dream.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 49. I love the green with pink and orange too on karlie Kloss. Also loved the summer whit, it sure does feel very fresh and puts one in a vacation mode. In summary, Vogue is the go to magazine for style and fashion inspiration.

  http://thinkworkandgo.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 50. Muito bom seu post <3
  Vim agradecer e retribuir sua visita!
  Bjim

  http://vitaminafeminina.blogspot.com.br/

  OdpowiedzUsuń
 51. Pytałeś o wspólną obserwację ,ja juz i czekam na Ciebie ,mam nadzieję ,że będziesz uczciwy :)
  Poza tym to prowadzisz całkiem fajnego bloga ,świetnie się go czyta ,widać ,że lubisz to co robisz . :) Oby więcej takich postów . Pozdrawiam :3

  pauuls.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 52. How beautiful ! This is Such an inspiration!
  Kisses from Miami,
  Borka
  www.chicfashionworld.com

  OdpowiedzUsuń
 53. Great compilation of editorials!! Following your blog :)

  ♥ Erika from STYLE AND SUNDRY (http://e-rosales.blogspot.com/)

  OdpowiedzUsuń
 54. Love all the pictures.. Thanks for sharing!
  Maybe you like to follow each other?
  Let me know on my blog & I'll follow right away!

  http://www.spaventaremoda.com/
  xx

  OdpowiedzUsuń
 55. Uwielbiam Vogue ale rozpaczam bo nie ma polskiej wersji... Jedynie mogę złapać tą angielką wersje na lotniskach jak latam między domami... Ale marzy mi się polska wersja i wiem ,że byłoby wiele czytelniczek. :-)
  Pytałaś o wspólną obserwację - ja już teraz czas na Ciebie.
  Zapraszam serdecznie: www.kawalekomnie.blogspot.com
  Spokojnych i upalnych wakacji :***

  OdpowiedzUsuń
 56. Co jak co, ale okładka jest świetna!!

  OdpowiedzUsuń
 57. Bardzo ciekawy post. Podoba mi się to, że potrafisz pozytywnie jak i negatywnie ocenić prace projektantów. Masz własny styl co widać w Twojej wypowiedzi. Jedyny mankament to często powtarzasz słowa w zdaniach. Spróbuj zastosować synonimy.

  Obserwacja za obserwację? Ja już i liczę na rewanż.

  Zapraszam na http://the-sound-of-your-heart-beating.blogspot.com/ :)

  OdpowiedzUsuń
 58. Ciekawy post ;) Obserwuję :)
  http://call-us-pink-ladies.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 59. Mam go, ale oddaję koleżance ;x
  Bardziej zależy mi na brytyjskim i ciekawy blog przyznam ;)

  OdpowiedzUsuń
 60. Pierwszy raz jestem na Twoim blogu a już mnie urzekł. Piszesz z taką pasją i z takim wyczuciem że mogłabym cały dzień czytać co napisałeś :)
  Naprawdę świetny blog. Będe często zaglądać :)
  Życzę sukcesów !!!

  www.violetfashion.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!